ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Apotheek ': Apotheek Goderis & Vincent met vestiging te Kapelleriestraat 9A, 8840 Staden, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0440.419.590.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met de apotheek in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing.

De apotheek behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van de apotheek en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. De apotheek kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. de apotheek is bereikbaar via info@apotheekgoderisenvincent.be.

INFORMATIE EN OVEREENKOMSTEN

De apotheek besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat, gewicht, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Gebruik van de producten

Alle producten besteld op de webshop zijn bestemd voor het persoonlijk gebruik door de Klant of de bestemmeling van de producten. De gedeeltelijke of volledige doorverkoop van deze producten is hen verboden.

Alvorens een product te gebruiken, moet de Klant kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de geleverde bijsluiter.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die de apotheek in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de apotheek worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

BETALING

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Sommige online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt de apotheek een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer de apotheek na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de apotheek, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De apotheek is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

GEBREKEN EN KLACHTINDIENING

Bij vragen of klachten kan u zich in de eerste plaats tot ons wenden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kan u zich wenden tot het Online Dispute Resolution-platform (ODR):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Bij klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, is het aangeraden dit door de Koper binnen twee (2) maanden na levering (of binnen twee (2) maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan de apotheek schriftelijk ter kennisgeving te brengen. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder.

Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.

De site en de inhoud ervan worden “in de bestaande toestand” geleverd, zonder enige garantie. De verantwoordelijkheid van de apotheek kan niet worden ingeroepen voor alle ongemakken of schade die eigen zijn aan het gebruik van het internet of van elk programma of elke toepassing die niet compatibel zou zijn met de infrastructuur gebruikt door de gebruiker, onder meer een bug, een computervirus in eender welke vorm, een verbreking van de dienstverlening om eender welke reden of elk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt erkend.

De links naar andere sites die aanwezig zijn op deze site, gelden louter ter informatie. Apotheek Goderis & Vincent of de hoofdapotheker kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites noch voor de praktijken van hun eigenaars of beheerders, noch voor de inhoud van de externe sites die een link bevatten naar deze site.

Apotheek Goderis & Vincent en de hoofdapotheker kunnen in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten. De aansprakelijkheid van Apotheek Goderis & Vincent of de hoofdapotheker kan evenmin worden ingeroepen bij eventuele wijzigingen van het product afkomstig van de fabrikanten.

In elk geval zal de aansprakelijkheid van Apotheek Goderis & Vincent of de hoofdapotheker beperkt blijven tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen omwille van eenvoudige fouten of weglatingen die waren blijven bestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen die getroffen worden in de voorstelling van de producten.

LEVERING/AFHALING

Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. De apotheek biedt u momenteel één wijze van levering aan, namelijk: afhaling in de officina. De apotheek doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. de apotheek neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

HERROEPINGSRECHT

Binnen een termijn van 14 kalenderdagen kan u het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen terugsturen vanaf de dag waarop u het goed in ontvangst neemt. U dient hiervoor binnen deze termijn met ons contact op te nemen:

-          Per post: Kapelleriestraat 9A, 8840 Staden

-          Per E-mail: info@apotheekgoderisenvincent.be

-          Telefonisch: 051 70 15 00

U beschikt na het aangeven van de herroeping over 14 kalenderdagen om het goed aan ons terug te bezorgen. Voor het aangeven van de herroeping kan u ook gebruik maken van volgend herroepingsformulier:

Download hier het formulier voor herroeping >>

De verzendkosten zijn voor onze rekening als zich bij de verwerking en de levering van uw bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan ons toe te schrijven is. Is dit niet het geval, dan zijn de rechtstreekse kosten van de terugzending voor uw rekening.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal de apotheek binnen 14 kalenderdagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, of in geval van verkoop tot wanneer de onderneming alle goederen heeft teruggekregen, zorg dragen voor de terugbetaling van de door de Koper aan de apotheek betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is van toepassing op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen voordat deze door ons werden verstuurd. Enkel bij fabricagefouten is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

Voor volgende goederen is het herroepingsrecht niet van toepassing:

  • verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 
  • bederfelijke goederen of goederen met beperkte houdbaarheid
  • goederen die op maat werden vervaardigd

KWALITEITSCONTROLE/HOUDBAARHEID EN GARANTIE OP PRODUCTEN ANDERE DAN ETENSWAREN

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door de apotheek geleverde producten wettelijk geregelde kwaliteitscontroles. De minimale houdbaarheidsdatum is de datum tot waarop een (voedings)middel zijn specifieke eigenschappen behoudt, mits het op passende wijze wordt bewaard. Deze houdbaarheidsdatum is maar geldig zolang de verpakking niet geopend is en zolang de bijzondere bewaarvoorschriften nageleefd werden. De houdbaarheidsdatum op levensmiddelen is een aanwijzing van de producent. Tijdens de vermelde termijn garandeert de producent de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt wanneer de bewaaromstandigheden, op het etiket vermeld, ook gerespecteerd zijn. De bewaaromstandigheden op het etiket hebben daarom hun belang.

De houdbaarheidsdatum staat in verband met de bijzondere bewaaromstandigheden. Hierdoor zijn alle schakels van de voedingsketen verantwoordelijk voor de kwaliteit; van de producent en alle tussenpersonen (groothandelaars, vervoerders, winkeliers) tot consument (tijdens en na de aankoop). Eenmaal de verpakking geopend, houdt de garantie op. De kwaliteit van het product is gegarandeerd zolang de verpakking intact blijft. Eens geopend, wordt het voedingsmiddel een kwetsbaar product en vervalt de aangegeven datum. Er is geen wettelijke verplichting om niet-voorverpakte levensmiddelen te etiketteren.

Voor zaken andere dan etenswaren die niet aan de overeenkomst beantwoorden beschikt de consument over (minimum) 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek om dit aan de verkoper te melden en beschrijven. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

WETTELIJKE GARANTIES

De wettelijke garanties zijn van toepassing op goederen. De consument beschikt over 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek om dit aan de verkoper te melden en beschrijven.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy policy consulteerbaar via de website.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij de apotheek. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van de apotheek, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

OVERMACHT

In geval van overmacht is de apotheek niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. de apotheek is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de apotheek, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.